Vị trí hiện tại: Các văn bản của BCN CT

KC.05/11-15

Các văn bản liên quan >> Các văn bản của BCN CT

Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm Chương trình KC.05/11-15

21/12/2013


QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KC.05/11-15

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015”

Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định tổ chức và hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015”

Căn cứ Quyết định số 3084/2011/TT- BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” 

Căn cứ Quyết định số 3282/2011/TT- BKHCN ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” 

Ban chủ nhiệm Chương trình KC05/11-15 đã thống nhất Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình

          1. Ban chủ nhiệm Chương trình hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quá trình tổ chức thực hiện, trình độ khoa học, công nghệ và các kết quả của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.   

          2. Hoạt động quản lý Chương trình của Ban chủ nhiệm Chương trình phải bảo đảm để Chương trình triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã được phê duyệt.

3. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm Chương trình; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

4. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 2. Cách thức giải quyết công việc của Ban chủ nhiệm Chương trình

1. Thư ký hành chính tiếp nhận công văn, hồ sơ tài liệu và chuyển công việc  cần xử lý tới các thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình.

2. Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm (theo ủy quyền của Chủ nhiệm) chỉ đạo phân công thành viên Ban chủ nhiệm xử lý công việc.

3. Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề tại cuộc họp thường kỳ, bất thường của Ban chủ nhiệm Chương trình hoặc thông qua email công việc;

4. Thư ký hành chính tổng hợp ý kiến và trình Chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm (theo ủy quyền của Chủ nhiệm) xem xét và quyết định.

5. Nếu các thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình có những ý kiến khác nhau, Chủ nhiệm Chương trình có ý kiến thống nhất và quyết định.

6. Ban chủ nhiệm Chương trình họp nội bộ 1 tháng/lần.

          Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chủ nhiệm Chương trình

       1. Tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài, dự án thuộc Chương trình;

          2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng các Chương trình và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện thuyết minh đề tài, dự án sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận tổ chức, cá nhân  trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án; thẩm định nội dung và kinh phí các đề tài, dự án thuộc Chương trình sau khi hoàn thiện theo hướng dẫn, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định;

          3. Xây dựng kế hoạch hàng năm trên cơ sở mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt để thực hiện Chương trình; đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung hàng năm và phối hợp với Văn phòng các Chương trình tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;

          4. Xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm; sơ kết; tổng kết) kết quả  thực hiện của Chương trình gửi Văn phòng các Chương trình để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

          5. Ký duyệt Thuyết minh các đề tài, dự án thuộc Chương trình theo nội dung và kinh phí của các đề tài, dự án đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; cùng Văn phòng các Chương trình ký Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) thực hiện đề tài, dự án và tổ chức nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án;

          6. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; định kỳ 6 tháng và hàng năm chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chủ quản kiểm tra việc thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình; xác nhận khối lượng và kết quả thực hiện của đề tài, dự án để làm căn cứ thanh, quyết toán và cấp tiếp kinh phí cho đề tài, dự án;

          7. Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đề nghị xử lý hành vi vi phạm của Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

          8. Ban chủ nhiệm Chương trình chịu trách nhiệm xác định phương hướng hoạt động hợp tác quốc tế của đề tài, dự án theo hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nội dung hợp tác quốc tế phải giải quyết những vấn đề khoa học, công nghệ đạt trình độ của khu vực, phải căn cứ trên các vấn đề cụ thể được xác định trong thuyết minh đề tài, dự án; khả năng của đối tác; nguồn kinh phí thực hiện và hiệu quả của hợp tác và được thể hiện trong biên bản thẩm định nội dung kinh phí của đề tài, dự án nêu tại Khoản 2 của Điều này.

          9. Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng con dấu của Văn phòng các Chương trình trong các công văn giao dịch có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Chương trình.

Điều 4. Chủ nhiệm Chương trình - TS. Lê Đình Tiến

          1. Chủ nhiệm Chương trình là người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình để thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

          2. Chủ nhiệm Chương trình có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

          a) Quy định các biện pháp lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          b) Quy định chế độ làm việc của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          c) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          d) Quyết định triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          đ) Quyết định các vấn đề về hoạt động của Chương trình

          e) Ủy quyền cho Phó chủ nhiệm Chương trình điều hành công việc của Ban chủ nhiệm Chương trình.

Điều 5. Phó chủ nhiệm Chương  trình - PGS.TS Vương Hữu Tấn

          1. Phó chủ nhiệm Chương trình được uỷ quyền điều hành công việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình khi Chủ nhiệm Chương trình vắng mặt và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm Chương trình.

          2. Phụ trách về các nội dung sau của Chương trình:

          a) Nghiên cứu tiếp thu các kỹ thuật, công nghệ phục vụ lựa chọn địa điểm, lập dự án đầu tư, thi công xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân và quản lý dự án điện hạt nhân.

b) Nghiên cứu công nghệ lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ và các hệ thống thiết bị có liên quan của đảo hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu lò phản ứng, xử lý và quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, công nghệ sản xuất uran kỹ thuật từ quặng Việt Nam, công nghệ chế tạo viên gốm UO2.

c) Nghiên cứu phát triển kỹ thuật bảo đảm an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, chuẩn đo lường bức xạ, quan trắc phóng xạ môi trường, đánh giá tác động môi trường phóng xạ của cơ sở hạt nhân, kỹ thuật xử lý các sự cố tai nạn bức xạ và hạt nhân, kiểm tra chất lượng công trình và thiết bị nhà máy điện hạt nhân.

d) Nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển ngành năng lượng nguyên tử nói chung và phát triển điện hạt nhân nói riêng; Nghiên cứu cơ sở pháp lý và nội luật hóa các điều ước quốc tế liên quan bảo đảm cơ sở cho phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

Điều 6. Ủy viên kiêm thư ký khoa học  của Chương trình – PGS.TS Nguyễn Vũ Việt

1. Tổng hợp kế hoạch hoạt động hàng năm của Chương trình;

          2. Chỉ đạo và tổ chức xây dựng các báo cáo định kỳ (6 tháng và hàng năm), báo cáo đột xuất (theo yêu cầu của cơ quan quản lý), báo cáo giữa kỳ và báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện đề tài, dự án của Chương trình;

          3. Hướng dẫn xây dựng nội dung hợp đồng thực hiện đề tài, dự án thuộc Chương trình;

          4. Lập danh sách dự kiến thành viên các hội đồng khoa học và công nghệ trong việc tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn, thẩm định nội dung và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án của Chương trình;

          5. Ghi biên bản các cuộc họp chuyên môn về khoa học và công nghệ;

          6. Theo dõi, tiến độ thực hiện đề tài, dự án thuộc Chương trình;

7. Phụ trách nội dung sau của Chương trình “Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất và sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: thủy điện, mặt trời, gió, địa nhiệt, sóng biển và các dạng năng lượng khác”: viết bài chuyên sâu đăng trên website của Chương trình (ít nhất 1 bài/tháng), xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho nội dung phụ trách, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến nội dung phụ trách.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ nhiệm Chương trình.

          Điều 7. Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình - PGS. TS Phạm Hoàng Lương, PGS.TS Mai Trọng Khoa

          1. Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình là người giúp Chủ nhiệm Chương trình giải quyết các công việc theo sự phân công và được uỷ quyền thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình khi cần thiết.

          2. Tiến hành kiểm tra thẩm định, đóng góp ý kiến cho các đề tài, dự án thuộc Chương trình theo sự phân công của Chủ nhiệm Chương trình;

          3. Tham gia tổ chức các Hội thảo, hội nghị theo sự phân công của Chủ nhiệm Chương trình;

4. PGS.TS Mai Trọng Khoa phụ trách nội dung sau của Chương trình: “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bức xạ và kỹ thuật hạt nhân phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, y tế, an ninh và quốc phòng; Nghiên cứu sản xuất các đồng vị và dược chất phóng xạ mới, chế tạo được một số thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đo bức xạ.”: viết bài chuyên sâu đăng trên website của Chương trình (ít nhất 1 bài/tháng), xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho nội dung phụ trách, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến nội dung phụ trách.

5. PGS.TS Phạm Hoàng Lương phụ trách nội dung sau của Chương trình: “Nghiên cứu công nghệ, các giải pháp kỹ thuật và thiết kế, chế tạo các thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả trong các khâu sản xuất, lưu trữ truyền tải và tiêu thụ năng lượng.viết bài chuyên sâu đăng trên website của Chương trình (ít nhất 1 bài/tháng), xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho nội dung phụ trách, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến nội dung phụ trách.

          Điều 8. Thư ký hành chính Ban chủ nhiệm Chương trình - CN. Vũ Thanh Huyền

          1. Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          2.  Lập dự toán kinh phí hàng năm cho hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          3. Chuẩn bị tài liệu và điều kiện cần thiết cho các cuộc họp và các buổi làm việc của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          4. Ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          5. Theo dõi tiến độ thực hiện đề tài, dự án thuộc Chương trình;

          6. Lập và lưu giữ hồ sơ tài liệu của Chương trình;

          7. Cập nhật các thông tin của Ban Chủ nhiệm Chương trình, thông tin về Chương trình đề tài dự án  trên trang thông tin điện tử của Văn phòng các Chương trình;

          9. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm cho Ban chủ nhiệm Chương trình;

          10. Tiến hành các thủ tục thanh toán, quyết toán cho hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình;

          11. Liên hệ, tổ chức các cuộc họp tổ chức tuyển chọn xét duyệt các đề tài, họp tổ chuyên gia, họp Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          12. Tham gia tổ chức các cuộc Hội thảo, hội nghị khoa học theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm Chương trình;

          13. Các nhiệm vụ khác do Ban Chủ nhiệm Chương trình giao.

Điều 9. Mối quan hệ công tác giữa Ban chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

1. Các chủ nhiệm đề tài, dự án khi có yêu cầu công việc cần giải quyết, gửi công văn và hồ sơ tài liệu đồng thời tới Ban chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

2. Ban chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm quản lý các đề tài, dự án thuộc Chương trình, tư vấn cho Văn phòng các Chương trình ra các quyết định phê duyệt đối với các đề tài, dự án thuộc Chương trình.

3. Sau khi Văn phòng các Chương trình có các quyết định, công văn giải quyết những công việc phát sinh của các đề tài, dự án thuộc Chương trình trên cơ sở ý kiến tư vấn của Ban chủ nhiệm, Văn phòng các Chương trình thông báo các quyết định, công văn đã giải quyết để Ban chủ nhiệm được biết và phối hợp công tác.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm và thư ký hành chính có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Văn phòng các Chương trình có trách nhiệm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                    

- Thứ trưởng Lê Đình Tiến;

- Các thành viên BCN;

- VPCT (để phối hợp);

- Lưu: BCNKC05/11-15.

KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Đã ký

Vương Hữu Tấn

 

  • Nguồn: Ban chủ nhiệm

TIN NỔI BẬT

Lượt truy cập

653574